سقف آسانسور

سقف آسانسور با ورق استیل بریده شده با دستگاه لیزر در طرح و رنگهای متنوع